Grup VL

Compromís amb la Qualitat

Tots els els Centres gestionats per Grup VL i les seves empreses compten amb Certificat ISO 9001:2015. Incorporem models d’avaluació de l’excel·lència, ética, riscos i lideratge, que ens permet orientar l’estratègia de l’organització cap a l’excel·lència treballant i potenciant els agents facilitadors per tal d’establir els plans de millora per tal d’aconseguir els objectius marcats. També es segueixen les indicacions, principis i recomanacions de la normativa UNE 158101 de ‘Serveis per a la promoció de l’Autonomia Personal; Gestió de centres residencials i centres residencials amb centre de dia integrat’, la normativa UNE 158201 de ‘Serveis per a la promoció de l’Autonomia Personal; Gestió de centres de dia i centres de nit’ i la normativa UNE 158301 de ‘Serveis per a la promoció de l’Autonomia Personal, Serveis d’atenció a domicili’.

La certificació rebuda pel Grup VL i les seves unitats gestionades ha estat atorgada per la gestió integral dels centres, en concret per: la creació i gestió de serveis en l’àmbit gerontològic, com són la prestació de serveis socio-sanitaris, centres d’acolliment residencial, centres de dia, servei de tuteles i tots aquells relacionats amb l’àmbit esmentat.

 

Attention: The internal data of table “2” is corrupted!